57. MŠ Plzeň Dalmatinka - naše třídy

Třídní vzdělávací program

Motýlkové objevují barevný svět

Náš TVP vychází ze ŠVP „Zdravá školka Dalmatinka“ a nese název „Motýlkové objevují barevný svět“. Názvem TVP je charakterizován proces postupného osvojování potřebných všeobecných znalostí, schopností, dovedností a hodnot v úzké návaznosti na rodinné prostředí.

Naše třída „Motýlci“ je úzká socializační skupina, ve které se dítě učí prosadit, spolupracovat, pomáhat druhým, respektovat pravidla, naslouchat a komunikovat. Třída je malé společenství, ve které si dítě osvojuje hodnoty, tradice, vzorce chování, znalosti a dovednosti, které bude moci uplatnit na své další vzdělávací cestě a i v běžném životě.

Metody a formy využívané při práci s dětmi se speciálně vzdělávacími potřebami respektují vývojové, fyziologické, kognitivní, sociální a emociální potřeby jednotlivých dětí. Poznatky a dovednosti si děti osvojují formou hry, základem vzdělávací nabídky je vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí. Důraz je kladen na aktivitu dítěte, jeho samostatné objevování a poznávání nových věcí.

 
Webdesign: SITMP