57. MŠ Plzeň Dalmatinka - naše třídy

Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1.Úplný oficiální název povinného subjektu.

57. mateřská škola Plzeň, Nad Dalmatinkou1, příspěvková organizace

2.Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů,
za kterých provozuje svoji činnost.

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání dětí
Hlavní činnost
- Předškolní vzdělávání
- Zajištění školního stravování
- Zajištění závodního stravování
Viz zřizovací listina
https://ms57.plzen.eu/uredni-deska/zrizovaci-listina.aspx
Zřizovatel - statutární město Plzeň
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - Krajský
úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3. Popis organizační struktury povinného subjektu.

Organizační struktura
https://ms57.plzen.eu/uredni-deska/organizacni-struktura-1.aspx

4.Kontaktní spojení.Kontakty
https://ms57.plzen.eu/kontakty/kontakty.aspx 
5.Platby.

Školné
https://ms57.plzen.eu/uredni-deska/skolne.aspx

Stravné
https://ms57.plzen.eu/skolni-jidelna/skolni-jidelna.aspx

6.Identifikační číslo školy (IČ).70940975
7.Daňové identifikační číslo (DIČ).

CZ 70940975
Škola není plátcem daně z přidané hodnoty

8.Dokumenty.

Údaje o rozpočtu: https://umo4.plzen.eu/ 
ŠVP
Zřizovací listina
https://ms57.plzen.eu/uredni-deska/zrizovaci-listina.aspx

9.Žádosti o informace.Místo a způsob podání
https://ms57.plzen.eu/uredni-deska/misto-a-zpusob-podani.aspx
10.Příjem žádostí, stížností a dalších podání.Kontakty
https://ms57.plzen.eu/kontakty/kontakty.aspx
11.Opravné prostředky.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání (viz rozhodnutí o nepřijetí)
- poštou
- osobně
do 15 dnů ode dne doručení

12.Formuláře.Lze vyzvednout osobně v kanceláři ředitelky MŠ nebo stáhnout zde: Žádost o přijetí do MŠ
Přihláška ke stravování - 
k vyzvednutí v kanceláři ředitelky MŠ
Evidenční list dítěte -
k vyzvednutí v kanceláři ředitelky MŠ
13.Popisy postupů - návody pro řešení životních situací.

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Zápis do MŠ (květen ) -  Přihláška dítěte k předškolnímu vzdělávání. 
V průběhu roku k vyzvednutí v kanceláři MŠ
Pověření k vyzvedávání dítěte
k vyzvednutí v kanceláři ředitelky MŠ
Osvobození od úplaty - informace podá ředitelka školy

14.Přehled nejdůležitějších předpisů,
podle nichž povinný subjekt jedná
a rozhoduje, které stanovují právo
žádat informace a které upravují
další práva občanů ve vztahu
k povinnému subjektu, a to včetně
informace, kde a kdy jsou tyto
předpisy k nahlédnutí.

Zákon č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-107?text=o+%C5%A1koln%C3%ADm+stravov%C3%A1n%C3%AD

15.Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad.

Sazebník
https://ms57.plzen.eu/uredni-deska/sazebnik.aspx 

Dosud nebylo řešeno.

16.Licenční smlouvy, Výhradní licence.Nejsou uzavřeny.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.Výroční zpráva
https://ms57.plzen.eu/uredni-deska/vyrocni-zprava.aspx

 

 
Webdesign: SITMP